🌱🌸خوشبختی

زمانی‌ست که وجودت

به دیگران آرامش می‌دهد.هر وقت احساس کردی

دیگران در کنارت آرامش دارند

بدان که خوشبختی👌چون خودت آرامی و

می‌توانی دیگران را آرام کنی🍃🌸زندگى تون پر از آرامش

و عشق❤️