گر مرا هیچ نباشد

نه به دنیا

نه به عُقبیچون تو دارم همه دارم

دِگـرم هیچ نباید...