جمعه يعني:

دلم از غصه بگيرد امّا...به همين بودنت از دور

قناعت بكنم!