لبخند میزنم

و به هر چه نگاه میکنم

میگذارم چشمانِ تو ببیند!

دستانم را در دستان تو احساس میکنم

و با پاهای تو قدم بر میدارم...

هنوز خیلی چیزها هست

که آدمی برای آنکه بگویدش

کلمه ای ندارد! توانی ندارد...

مثل دوست داشتنت!

من تنها می دانم

که عشق

که عشقِ تو

از من

آدمِ بهتری خواهد ساخت...