قیمت تو به اندازه خواست توست،
اگر خدا را بخواهی،
قیمت تو بی نهایت است …
و اگر دنیا را بخواهی،
قیمت تو همان است که خواسته ای!