مادر بود و خانه گرم بود و غذایمان انگار از بهشت آمده بود...