💫

رویاهای شما به حقیقت خواهد پیوست،

به اندازه ای که باور داشته باشید..

وبه اندازه ای که توکل کنید