هرمان هسه :

حتی در غم انگیزترین زندگی ها نیز
به لحظاتی درخشان برمی خوریم
و حتی در میان شن و سنگ هم
گل های کوچک شادی می روید.