عاشق شدن مثل گوش دادن به صدای پیانو تو یه کافه شلوغه!

اگه بخوای به اون صدای قشنگ گوش کنی "باید چشماتو ببندی و از همه صداها بگذری"