گاهی میخواهی خوب باشی

اصلا بی خیالِ این دنیا و آدمهایش

شاد باش، بخند

اگرچه آرام اما همین لبخند هم کافیست

میدانی که یک لبخند می ارزد به کل این غمها؟