به چشم هات نگاه نکن .

اونها فقط محدودیت ها رو نشون میدن

با فهم و درکت نگاه کن

دنبال چیزی بگرد که میدونی و راه پرواز رو خواهی دید

محدودیتی در کار نیست