انتظار مشکلات را نداشته باش
و نگران اتفاقاتی نباش
که شاید هرگز رخ ندهد
در آفتاب بمان . . .!