💫

اگر کسی
به این باور برسد
که غیر از "خدا "
به کسی احتیاج ندارد
خداوند هم او را به غیرخودش،
محتاج نخواهدکرد