طوفان باعث ميشود درخت ريشه هایش را عميق تر و قوى تر كند.
در طوفان هاى زندگى به برگ هايى كه از دست ميدهى فكر نكن،
به ريشه هايى فکر کن که به دست مي آوري.