و امروز

چون دو خطِ موازی

در امتدادِ یک راه،

یک شهر،

یک افق،

بی نقطه‌ی تلاقی و

دیدار حتی در جاودانگی...