هممون علائم کرونا رو داریم
نه طعم زندگی رو حس میکنیم نه بوی عید رو