“تنهايی”

كتابی ۵۰۰ صفحه ای است.

خسته ات ميكند و بعد از مدتی دلت را میزند.

اما گاهی آنقدر در آن غرق شده ای كه نميتوانی رهايش كنی...