من دگر سوی چمن هم سر پروازم نیست....
که پر بازم اگر هست،دل بازم نیست....‌
آشیان ساختن ارزانی مرغانی چمن....
آشیان سوخته ام من، که هم آوازم نیست...