عاشق که شدی

کم نگذار…

فکرت

قلبت

زبانت

همه ات را تقدیمش کن

به عشق

سیاست، نمی‌آید...