🌞هنوز هم هر روز خورشید

به همه لبخند می‌زند.زمین می‌رویانَد🌱

و امید

هر صبح در زیر پوست سردِ زمین

به جریان می‌افتد.امید زیباست.

عشق زیباست❤️

شکفتن زیباست

و زندگی

زندگی هم با تمام سختى هايش هنوز هم زیباست.