گر نباشد هر دو عالم گو مباش!

تو تمامی

با تواَم تنها خوش است