در رَهِ منزل لیلـی که خطرهاست در آن

شرطِ اول قدم آن است که مجـنون باشی!