من تا پایان عمرم، به این می‌اندیشیدم:

زنی که عشق را می‌پذیرد تا چه اندازه بی‌دفاع

می‌گردد