هر وقت مشکلی داشتی

زنگ بزن!

هر وقت مشکلی داشتی که کوه

از تکلم آن عاجز بود

بی خبرم نگذار،

من بعد از مرگ

باز هم همین حوالی تو پرسه می زنم.