پیوندِ جان جدا شدنی نیست ماهِ من

تن نیستی که جان دهم و وارَهانمت...