این قانون کائنات است
معجزه زندگی دیگران که باشی
بی شک کس دیگری
معجزه زندگی تو خواهد بود ...