یک راز مهم

هر چیزی را تجسم کنید آن را پدید می آورید. پس موقع تجسم همیشه روی نتیجه دلخواه متمرکز شوید. تا چیزهای دلخواهتان را جذب کنید.