درختی بر خاك و درختی
در قلب بکاریم
اولی برای هوایی پاک
دومی برای عشقی پاك
که هر دو برای حیات لازمند

۱۵ اسفند روز درختکاری گرامی 🌳