زیرِ صـورت، هـزارها صــورَت

خسته از چهره های تو در تو...