🌱امروز با حس خوشبختى زندگى كنيد.همان باشيد که میخواهید

اگر دیگران آنرا دوست ندارند

بگذار دوست نداشته باشند🦋ولی تو همیشه همانی باش

که خودت دوست داری

خوشبختی یک انتخاب است

راضی نگه داشتن همه نيست🌹