"مواظب خودت باش"
خیابان های زیادی مانده که باهم قدم نزدیم...
کافه های زیادی هست که قرارگاهمان نشده...
و جاهای زیادی هست که نرفته ایم...
"مواظب خودت باش"جانم....
جهان بی تو جای خوبی برای ماندن نیست...