وقتی سکوت می‌کنم یعنی موافقم؟

نه، نیستم. من وقتی موافق باشم سکوت نمی‌کنم، می‌خندم.

دهانم را باز می‌کنم و می‌گویم بله، موافقم.

اما سکوت،

می‌دانم که نمی‌کنم.