مَرا به گَردشِ صَد قِصّه

مـی‌­بَــرَد چَـشـمَـت....