چه می‌شد آنی که دنبالش می‌گردی

او نیز دنبال تو می‌گشت...