🍀خبر خوب اینکه

ابرها هرگز حریفِ آفتاب نشدند.نه شادی‌ها و نه دردها

مطلق و همیشگی نیستند👌روزهاى خوب یا بد

سیاه یا سفید تمام می‌شوند.تمام سختی ها تمام مى شوند

و دوباره به شادمانی های پیش رو مى خندى❤️