کیا تجربشو داشتن 😬 یه بار خریدم شدید پشیمون شدم 😂😂😂