تو زیبا بمان

و بگذار با دیدنت

هر رهگذر نا امیدی

لبخند بزند ،

رو به آسمان نگاه کند

و زیر لب بگوید :

هنوز هم

عشق

پیدا میشود...