🌱امروز دروازه های قلب تان را

به سوی خوبی‌ها باز كنيد.آرامشی که در هر قدم

براى تان پدیدار می شود

را سپاسگزار باشيد🙏🏻🌱امروز متعهد باشيد

به عاشقانه زیستن❤️

و طلب خیر و برکت

برای همه😍روزتان سرشار از آرامش وشـادی