یک عمر برای پیدا کردن کسی که درکت کند

و تو را همانگونه که هستی بپذیرد انتظار می کشی، وعاقبت میفهمی که او از همان آغاز خودت بوده ای