به معشوقه ی آینده ام بگویید

زمانی تو را انتخاب میکنم

که به خوشبخت کردنت اندکی شک ندارم...

و تمام آینده را با عشق خواهیم گذراند

تمام آینده را...