به غیر از بوسه کز تکرار ،

رغبت را کند افزون

کدامین قند را دیگر

مکرر میتوان خوردن؟!