لحظه‌ها را درياب ...

زندگی در فردا نه

همين امروز است

راه ها منتظرند تا تو

هرجا كه بخواهی برسی

لحظه‌ها را درياب

پای در راه گذار ...

رازِ هستی اين است ...