دیگران راببخش
و خودرارها کن
اگرکینه ای در دل نداشته باشی
سبکترخواهی بود
هیچ پرنده ای
با بارسنگین اوج نخواهدگرفت.