به ادمهایی که از خوشحالی
شما شاد میشوند
و از ناراحتی شما غمگین
توجه خاص داشته باشید
انها کسانی اند که
سزاوار جایگاهی ویژه
در قلب شما هستند..