💫

بعضى ها مثل يک اتفاق عجيب
حال آدم را خوب مى‌كنند
مثل هواى تازه اند

آدم دلش میخواهد
در روياهايش دستشان را بگيرد
و بگويد تو كه باشى
مگر آرزوى ديگرى مى ماند...

زندگی تون پر از آدمهای خوب