درد"
را
با سه حرف می نویسیم
با یک بخش می خوانیم
و بی صدا می کِشیم ...