🍀هر چيزی که روی آن تمرکز کنيد

و مرتب به آن فکر کنيد

در زندگی واقعی شکل می‌گيرد

و گسترش پيدا می‌کند.🦋امروز

فکر خود را روى آرامش

عشق❤️

و محبت متمرکز کنيد.چون زندگى چيزى جز عشق و محبت نيست.