در یک روز، در یک ساعت، همه چیز ممکن است درست شود!

نکته اصلی این است که دیگران را مثل خودتان دوست بدارید. این نکته‌ی اصلی است، همه چیز است. به هیچ چیز دیگری احتیاج نیست.

آن وقت بلافاصله خواهید فهمید که چطور میشود همه چیز را درست کرد. این حقیقتی است قدیمی. حقیقتی که بارها و بارها گفته شده، ولی باز هم بین انسان ها ریشه ندوانده..

من خواهم جنگید؛

اگر همه ی ما می خواستیم

همه چیز را می شد بلافاصله درست کرد!