این سرنوشته که تصمیم میگیره

چه کسی رو سر راه آدم قرار بده

اما در نهایت این دله که

میگه کی بمونه، کی بره...