گذشته رو رها كن بايد دستات آزاد باشه تا بتونى به آينده خوش آمد بگى 💚